نرخ شهریه مبلغی است که در ابتدای هر سال آموزشی (مهرماه) توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تعیین و به این آموزشگاه ابلاغ میگردد که طبق آن عمل میشود. ضمنا ثبت نام شوندگان در هر ترم چنانچه از شرکت در کلاس بهردلیل منصرف شوند تا قبل از شروع ترم شهریه آنان با کسر 20% قابل برگشت می باشد.(این موضوع شامل زبان آموزان رزرو نمی شود)