اسامی پذیرفته شدگان آزمون جذب مدرس (TOEFL) گروه آموزشی شکوه کرمان
1.حسن اصفهانی
2. ریحانه پورجوپاری
3. منصوره پورمیرزایی
4. عرفان حسینی
5. حانیه شیروانی پور
6. اسما شمسی
7. محمدکریم کازرونی زند
از نامبردگان دعوت میگردد جهت انجام مصاحبه در مورخه 99/04/16 ساعت 18 در آموزشگاه شکوه حضور بهم رسانند.