از پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون جذب استاد درخواست میگردد
در روز شنبه 28 تیرماه راس ساعت 8:15 دقیقه با در دست داشتن مبلغ 1.000.000 میلیون ریال در وجه آموزشگاه جهت شرکت در کلاس TTC در آموزشگاه زبان شکوه حضور بهم رسانند.
1. آقای حسن اصفهانی
2. خانم منصوره پورمیرزایی
3. خانم حانیه شیروانی پور
4. خانم اسما شمسی
5. آقای محمدکریم کازرونی زند