1-از ابتدای ترم بهار 97 سامانه هوشمند حضور غیاب راه انداری شده است .  لذا استاد پس از حضور در کلاس ،  با تبلت خود حضور غیاب انجام داده و بعد از ارسال اطلاعات  ، بلافاصله غیبت ها به شماره موبایلی که زبان آموز در سامانه  ثبت کرده است پیامک خواهد شد . چنانچه پس از حضور غیاب استاد ، زبان آموزی با تاخیر در کلاس حاضر شود ، استاد غیبت را اصلاح  کرده و می تواند تاخیر برای زبان آموز ثبت نماید .  ضمنا اصلاح غیبت توسط استاد و بازه ی زمانی تاخیر( در صورت ثبت)  بلافاصله  پیامک خواهد شد .

نکته : ارسال پیامک غیبت ها به والدین از جلسه چهارم خواهد بود.

2- در صورتی که جمع تاخیرهای زبان آموز به 60 دقیقه برسد یک جلسه غیبت به حساب زبان آموز منظور خواهد شد .

3-زبان آموزانی که بیش از 3 جلسه غیبت می نمایند  نمره ی قبولی آنها را  را سامانه بر اساس تعداد غیبت های زبان آموز تعیین می نماید.

4- در این آموزشگاه غیبت مجاز و غیرمجاز نداریم لذا هرگونه غیبت صرفاً از میانگین فعالیت کلاسی زبان آموز کسر  میگردد.

5- خروج زبان آموز از کلاس درس فقط با حضور یکی از والدین و آنهم در دفتر آموزشگاه و تهیه برگ خروج از کلاس امکانپذیر است.

6- در مواقع ضرورت، خروج زبان آموز از کلاس درس فقط 15 دقیقه در پایان کلاس درس و آنهم با  حضور یکی از والدین میسر است و به هیچ عنوان از طریق اجازه تلفنی و امثالهم ، اجازه ی خروج زبان آموز از کلاس داده نخواهد شد.