شرایط عقد قرارداد با سازمانها و ادارات در گروه آموزشی زبان شکوه و شکوفه گستر کرمان:

 در این خصوص با حضور نماینده متقاضی و بیان خواسته ها و درخواست ها و نهایتاً طی عقد قرارداد کتبی فی مابین انجام میگیرد.