شرایط سنی :

الف   :  با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش حداقل سن ثبت نام شوندگان در آموزشگاه   زبان شکوه کرمان 6 سال و حداکثر آن 18 سال تمام است.

ب   :  شرط سنی ثبت نام در مؤسسه فرهنگی هنری شکوفه گستر که تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  میباشد بالای 18 سال سن تعیین گردیده است.

خلاصه ای از ساعات آموزشی گروه آموزشی زبان شکوه و شکوفه گستر کرمان:

الف  : این گروه آموزشی در طول سال 4 ترم به شرح ذیل برگزار می نماید.

  • ترم بهار (فروردین – اردیبهشت – خرداد)
  • ترم تابستان (تیر – مرداد – شهریور)
  • ترم پائیز (مهر – آبان – آذر)
  • ترم زمستان (دی – بهمن – اسفند)

ب  : هر ترم شامل 3 ماه معادل 11 هفته و یا 22 جلسه درسی و هرجلسه نیز 5/1 ساعت(90 دقیقه) میباشد که جمعاً در هر ترم  هر زبان آموز 33 ساعت مشغول یادگیری زبان انگلیسی میباشد.

ج  : ترم های مؤسسه فرهنگی هنری زبان شکوفه گستر نیز همانند آموزشگاه زبان شکوه کرمان می باشد با این تفاوت که کلیه کلاسهای سطوح مؤسسه جمعاً 23 جلسه و هر جلسه نیز 45/1 ساعت (105 دقیقه) برای زبان آموز در نظر گرفته شده است.

د  : ساعات تدریس در کلیه ترم ها به جز ترم تابستان در بعدازظهر ها و از ساعت 4 الی 8 شب میباشد لیکن در ترم تابستان صبح ها نیز از ساعت 8 الی 12 کلاسها دایر است.

ه  : دروسی که در این آموزشگاه و مؤسسه تدریس میشود شامل سطوح مکالمه و گرامر میباشد.

و  : با تو جه به اینکه در طول ترم ممکن است به مناسبت های مختلف (عید ، شهادت ، بین التعطیلی و امثالهم ) ساعات بعضی از کلاسها لغو شود لذا به منظور جبران این موضوع کلاسهای جبرانی (make up ) در نظر گرفته شده است

ز:  زبان آموزانی که در مؤسسه شکوفه گستر و در سطوح تخصصی تحصیل مینمایند پس از اتمام دوره خود و قبولی در آن  به آنان از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گواهینامه پایان دوره مهارت آموزی زبان انگلیسی  اعطاء میگردد.