زبان آموزانی که سه ترم متوالی در آموزشگاه تحصیل کرده اند می توانند از یک ترم مرخصی تحصیلی استفاده نمایند. جهت اخذ  مرخصی نیازی به پرداخت شهریه نمی باشد. به نکات ذیل دقت نمایید:

الف) مرخصی در صورتی مجاز شمرده می شود که زبان آموز سه ترم متوالی در آموزشگاه شکوه تحصیل کرده باشد.

ب)مرخصی تحصیلی با در نظر گرفتن شرط الف، فقط یک ترم امکان پذیر است.

درصورتی که قوانین فوق را رعایت کرده باشید ، نیازی به مراجعه به سامانه جهت اخذ مرخصی وجود ندارد و سیستم به صورت خودکار وضعیت مرخصی  را برای شما در نظر می گیرد.